Archive for Hiroshi Koizumi

Ghidrah! The Three Headed Monster (1965)

Posted in 1960-1969 with tags , , , , , , , , , , , , , , , on February 5, 2015 by WB Kelso

2_Ghidrah (Three Sheet) 1965

Click here to see the full poster campaign
for Ghidrah! The Three-Headed Monster.

Ghidrah! The Three Headed Monster (1965) Toho :: Continental Distributing / P: Tomoyuki Tanaka / D: Ishirô Honda / W: Shinichi Sekizawa / C: Hajime Koizumi / E: Ryohei Fujii / M: Akira Ifukube / S: Yosuke Natsuki, Yuriko Hoshi, Hiroshi Koizumi, Akiko Wakabayashi, Takashi Shimura

Gigantis the Fire Monster (1959)

Posted in 1950-1959 with tags , , , , , , , , , , , , , on April 19, 2014 by WB Kelso

 2_Gigantis (One Sheet) 1959

Click here to see the full poster
campaign for Gigantis the Fire Monster.

Gigantis the Fire Monster (1959) Toho :: Warner Bros. / P: Tomoyuki Tanaka, (American Version) Edmund Goldman, Paul Schreibman / D: Motoyoshi Oda / W: Takeo Murata, Shigeaki Hidaka / C: Seiichi Endo E: Hugo Grimaldi, Kazuji Taira / M: Masaru Satô / S: Hiroshi Koizumi, Setsuko Wakayama, Minoru Chiaki, Takashi Shimura