Archive for Kaoru Yachigusa

The Human Vapor (1964)

Posted in 1960-1969 with tags , , , , , , , , , , , , , , , on April 7, 2012 by WB Kelso

1_The Human Vapor (One Sheet) 1962

Click here to see the full
poster campaign for The Human Vapor.

The Human Vapor a/k/a Gasu ningen dai ichigo (1960/1964) Toho :: Brenco Pictures / EP: Tomoyuki Tanaka, Edward L. Alperson / P: Stanley D. Meyer / D: IshirĂ´ Honda / W: Takeshi Kimura / C: Hajime Koizumi / E: Kazuji Taira / M: Kunio Miyauchi / S: Tatsuya Mihashi, Kaoru Yachigusa, Yoshio Tsuchiya, Keiko Sata, Fuyuki Murakami