Archive for Toho Sci-Fi

The H-Man (1959)

Posted in 1960-1969 with tags , , , , , , , , , , , , , , , on February 7, 2015 by WB Kelso

Click here to see the full
poster campaign for The H-Man.

The H-Man (1959) Toho :: Columbia Pictures / P: Tomoyuki Tanaka / D: Ishirô Honda / W: Takeshi Kimura, Hideo Unagami / C: Hajime Koizumi / E: Kazuji Taira / M: Masaru Satô / S: Yumi Shirakawa, Kenji Sahara, Akihiko Hirata, Koreya Senda, Makoto Satô

King Kong Escapes (1968)

Posted in 1960-1969 with tags , , , , , , , , , , , , , , , , on May 28, 2012 by WB Kelso

Click here to see the full
poster campaign for King Kong Escapes.

King Kong Escapes (1967/1968) Rankin/Bass Productions :: Toho Company :: Universal Pictures / P: Arthur Rankin Jr., Tomoyuki Tanaka / D: Ishirô Honda / W: Takeshi Kimura / C: Hajime Koizumi / E: Ryohei Fujii / M: Akira Ifukube / S: Rhodes Reason, Mie Hama, Linda Miller, Akira Takarada, Hideyo Amamoto

The Human Vapor (1964)

Posted in 1960-1969 with tags , , , , , , , , , , , , , , , on April 7, 2012 by WB Kelso

1_The Human Vapor (One Sheet) 1962

Click here to see the full
poster campaign for The Human Vapor.

The Human Vapor a/k/a Gasu ningen dai ichigo (1960/1964) Toho :: Brenco Pictures / EP: Tomoyuki Tanaka, Edward L. Alperson / P: Stanley D. Meyer / D: Ishirô Honda / W: Takeshi Kimura / C: Hajime Koizumi / E: Kazuji Taira / M: Kunio Miyauchi / S: Tatsuya Mihashi, Kaoru Yachigusa, Yoshio Tsuchiya, Keiko Sata, Fuyuki Murakami

Gorath (1964)

Posted in 1960-1969 with tags , , , , , , , , , , , , , , on March 30, 2012 by WB Kelso

1_Gorath (One Sheet) 1962

Click here to see the full
poster campaign for Gorath.

Gorath (1964) Toho :: Brenco Pictures Corp. / P: Tomoyuki Tanaka / D: Ishirô Honda / W: Takeshi Kimura, Jôjirô Okami / C: Hajime Koizumi / E: Reiko Kaneko / M: Kan Ishii / S: Ryô Ikebe, Yumi Shirakawa, Akira Kubo, Kumi Mizuno, Akihiko Hirata, Jun Tazaki, Takashi Shimura

Battle in Outer Space (1960)

Posted in 1960-1969 with tags , , , , , , , , , , , on March 29, 2012 by WB Kelso

1_Battle in Outer Space (One Sheet) 1960

Click here to see the full poster
campaign for Battle in Outer Space.

Battle in Outer Space (1960) Toho :: Columbia Pictures / P: Tomoyuki Tanaka / D: Ishirô Honda / W: Jôjirô Okami, Shinichi Sekizawa / C: Hajime Koizumi / E: Kazuji Taira / M: Akira Ifukube / S: Ryô Ikebe, Kyôko Anzai, Koreya Senda, Minoru Takada, Leonard Stanford, Harold Conway